جهاد

جهاد از امورى است که بر مسلمانان واجب شده و معنى آن جنگیدن براى پیشرفت اسلام است، با چند دسته جهاد واجب است:

۱ ـ با کفار و یا بت پرستان، یا منکرین خداوند و مانند آن، ولى جنگ با آنان صرفا به خاطر فتح و پیروزى نیست، بلکه به خاطر گسترش عدالت و دادگرى در میان مردم، و نجات زیردستان از چنگال ستمگران و اجراى دستورات عالیه اسلام و احکام الهى است، بنا بر این تا آنجائى که ممکن است دامنه جنگ وسعت نمى یابد، و هرچه زودتر به خونریزى خاتمه داده مى شود به همین جهت مى بینیم که در تمام جنگهاى پیغمبر(ص) با اینکه متجاوز از هشتاد جنگ بود، به شهادت تاریخ مجموع تعداد کشته شدگان از مسلمانان و مشرکین بیش از یکهزار و چهارصد نفر نبوده است.

در جنگ با کفار، چنانچه طرف مقابل اسلام از اهل کتاب، مانند یهود و نصارى باشد، آنان را به انتخاب یکى از این سه راه مختار مى نمایند.

اول: اسلام بیاورند.

دوم: جزیه بپردازند، بدین معنى که طبق قرارداد باید سالیانه مقدارى از مال خود را به حکومت اسلام بپردازند، تا در راه مصالح عمومى مصرف گردد و در این صورت مى توانند با آزادى عقیده در سایه حمایت اسلام بزندگى خود ادامه دهند.

سوم: جنگیدن.

اما کفارى که اهل کتاب نیستند، آنان را به انتخاب یکى از دو راه مختار مى سازند:

الف ـ اسلام بیاورند.

ب ـ براى جنگ آماده شوند.

۲ ـ اهل ذمه در صورتى که از شروط مقرره سرپیچى کنند، مسلمانان براى سرکوبىشان با آنان مى جنگند، مگر آنکه باز به پیمان خود برگردند و یا مسلمان شوند.

۳ ـ مسلمانانى که بر پیشواى اسلام بشورند: آنان کسانى هستند که از دستورات اسلام سرباز زنند باید با اینان جنگیدتا از راهى که رفته اند برگشته، و به موازین اسلام رفتار نمایند.

تبلیغات

تازه ترین مطالب

فهرست