حج

یکى از ارکان اسلام حج است و بر هر فرد مکلفى که قدرت داشته باشد، واجب است در مدت عمر یک بار براى انجام مراسم حج به مکه (خانه خدا) برود. مراسم حج بر دو قسم است:

قسم اول: عمره، و آن عبارت است از:

۱ ـ احرام، یعنى: لباسهاى خود را در آورده و دو جامه که به آن احرام مى گویند بپوشد.

۲ ـ طواف عمره، یعنى: هفت بار اطراف خانه کعبه بگردد.

۳ ـ نماز طواف عمره، یعنى: دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف عمره بخواند.

۴ ـ سعى بین صفا و مروه، یعنى: هفت مرتبه مسافت بین صفا و مروه را بپیماید (صفا و مروه دو کوه اند).

تقصیر، یعنى: مقدارى ناخن یا موى خود را بچیند.

 

قسم دوم: حج و اعمال آن بدین ترتیب است:

۱ ـ احرام.

۲ ـ توقف در عرفات که آن موضعى است در نزدیکى مکه.

۳ ـ توقف در مشعر که آن موضعى است در نزدیکى مکه.

۴ ـ رفتن به منى، براى انجام اعمال سه گانه:

ألف ـ (رمى جمره) پرتاب کردن سنک بسوى پاره اى ازکوه.

ب ـ قربانى کردن گوسفندى یا شترى یا گاوى.

ت ـ تراشیدن سر.

۵ ـ طواف زیارت، یعنى: اطراف خانه کعبه طواف نمودن.

۶ ـ نماز طواف حج، یعنى: دو رکعت نماز به نیت طواف حج بجا آورد.

۷ ـ سعى بین صفا و مروه، یعنى هفت مرتبه مسافت بین کوه صفا و مروه را بپیماید.

۸ ـ طواف نساء، یعنى: هفت مرتبه اطراف خانه کعبه طواف کند.

۹ ـ نماز طواف نساء، یعنى دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت طواف نساء بجا آورد.

۱۰ ـ بیتوته در منى، و رمى جمره در آنجا.

تبلیغات

تازه ترین مطالب

فهرست