زکات

زکات بر نه چیز واجب است:

۱ ـ خرما.

۲ ـ کشمش.

۳ ـ گندم.

۴ ـ جو.

۵ ـ شتر.

۶ ـ گوسفند.

۷ ـ گاو.

۸ ـ طلا.

۹ ـ نقره.

و زکات مال التجاره مستحب است. زکات در هشت مورد به مصرف مى رسد:

۱ ـ فقیر.

۲ ـ مسکین، و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند.

۳ ـ مأمورین وصول زکات.

۴ ـ کافرانى که اگر زکات به آنها داده شود به اسلام مایل شوند.

۵ ـ در راه آزاد کردن بردگان.

۶ ـ بدهکارى که نمى تواند وام خود را بپردازد.

۷ ـ (سبیل الله) مانند ساختن مسجد و پل و هرکارى که براى مسلمانان نفع عمومى دارد.

۸ ـ (ابن السبیل): مسافرى که در سفر مانده است، گرچه در شهر خودش ثروتمند است.

اگر مردم این دو حق واجب: (خمس و زکات) را بپردازند بر روى زمین مستمندى باقى نمى ماند و مصالح اسلامى تعطیل نمى گردید، همانطورى که تاریخ مسلمانان صدر اسلام که بقوانین اسلام عزیز رفتار مى کردند شاهد زنده اى برگفتار ماست.

تبلیغات

تازه ترین مطالب

فهرست