نوشته‌ها

,

ویژگی های زنان موفق و باهوش

 زنان باهوش به «آنچه هست» توجه می‌كنند. زنان موفق می‌دانند حقیقت زودگذر است و اگرخواسته قوی باشد هر شرایطی  در یك چشم برهم زدن تغییر می‌كند. بنابراین شرایط موجود همیشه برای آنان یك نسبیت است كه می‌تواند تغییر كند. زنان موفق در یك نقطه نمی‌م…