نوشته‌ها

,

صنايع دستی استان قم

خرمهره، مظهر رنگ جادويی رنگ طلسم مانند ايرانيان، فيروزه ای آبی روشن است که بهترين نمونه اش را به روی خرمهره هايی که به چارپايان گران قيمت و نيز به کودکان برای دفع چشم  بد می آويزند می توان ديد. اين آثار در مقابر ايرانی از هزاره ن…