نوشته‌ها

در رژیم غذایی بیماران قلبی فیبر بسیار اهمیت دارد

پژوهشگران در یک تحقیق جدید به اهمیت  فیبر رژیم غذایی مریض ها  بعد از سکته قلبی پی بردند. اگر بخواهیم این مورد را دقیقتر و بهتر ارزیابی کنیم  بر اساس کشفیات منتج شده از این پژوهش نشان داده شد که دریافت اندازه  زیاد غلات سبوس دار در رژیم غذایی…