نوشته‌ها

خواص خرما

خرما درختی است از تیره گرمسیری جزو تیره نخلها که میوه اش جزو میوه های سته می باشد یعنی تمام قسمت آن گوشتی و محتوی مواد غذایی است. دارای هسته ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه ای بزرگ از شاخه آویزان می گردد و برگهای آن بزرگ است. ا…