نوشته‌ها

140 چیستان+جواب

1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است 2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند 3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند 4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست 5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردو…