معمای جالب تولد دوقلوها

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تست هوش: نسبت شکل ها

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تفاوت ها را بیابید (31)

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

سیب ها در اندازه های متفاوت

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

پرتاب چند باره یک تاس

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای 5 کلاه و 3 نفر

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای جنگل

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تست هوش:مجموع ویژه نقاط

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تفاوت ها را بیابید (29)

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای المپیادی: خرس قطبی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای معادله منطق

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای نتایج مسابقات فوتبال

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

استادان دانشگاه و زبانهای خارجی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تفاوت ها را بیابید (28)

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای المپیادی گونی های شکر

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

معمای همه حضّار در سالن

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…

ده معما و تست هوش ساده اما...

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از معما و تست هوش هم…