اگر شیطان از آتش است، چگونه در آتش خواهد سوخت؟

انسان، خاک نیست، بلکه از خاک آفریده شده، شیطان نیز آتش نبوده، بل…

بیوگرافی شیطان

همیشه در دنیا دو نوع دعوت وجود دارد، از یک سو دعوت به خوبیها و صل…