داستان و ریشه ضرب المثل ديه بر عاقله است

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل اگر رفیق شفیقی، درست‌پیمان باش

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ریشه ضرب المثل حرفهای بند تنبونی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل اول رفیق آخر طریق

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل دل به دل راه دارد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی‌كند

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل بلکه را کاشتند سبز نشد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل به آن نشاني که خودم آمدم دوغم ندادي ، نوکرم مي آيد ماستش بده !

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل حاجی ما هم شریکیم

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل توبه گرگ مرگ است

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…

ضرب المثل گر ملک این است و همین روزگار

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آمو…